buhalterijos.lt tinklapis priklauso CEEFFO consulting UAB, įmonės kodas 302409714, direktorė Gintautė Černiauskė, kuri atsakingai saugo Jūsų privatumą. Ši privatumo politika aprašo, kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kaip mes ją naudojame.

Mūsų pagrindinis tikslas yra renkant Jūsų asmeninę informaciją pagal galiojančius LR teisės aktus suteikti Jums sklandžią, efektyvią ir asmeninius poreikius tenkinančią patirtį, kol Jūs naudojatės elektronine parduotuve įsigyjant intelektualius produktus. Tai leidžia mums teikti informaciją ir atlikti funkcijas, kurios labiausiai atitinka Jūsų poreikius ir padeda pritaikyti mūsų paslaugas taip, kad jos būtų lengviau ir greičiau suprantamos.

VARTOJAMOS SĄVOKOS

Pardavėjas – CEEFFO consulting, UAB, įmonės kodas 302409714, PVM mokėtojo kodas LT100013548212, J. Karoso 21A, Klaipėda

buhalterijos.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu buhalterijos.lt, www.gintautecerniauske.com, www.gintautec.com

Naudotojas (pirkėjas) – bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi elektronine parduotuve, užsako ir ar perka mokymus, konsultacijas arba įsigyja bilietus į seminarus.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Asmens duomenų valdytojas – buhalterijos.lt

Paskyra – Pirkėjo registracijos rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymą istoriją saugojanti sąskaita.

Mokymai – visos buhalterijos.lt Pirkėjui teikiami mokymai, video įrašai, seminarų įrašai, konsultacijos ir paslaugos.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Administratorius – už elektroninę parduotuvę buhalterijos.lt atsakingas asmuo.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Taisyklės – patvirtintos galiojančios “Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje buhalterijos.lt „pirkimo – pardavimo taisyklės”.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis ją nuomonės dėl siūlomų Prekių ar paslaugų.

Kitos šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

BENDROS NUOSTATOS

Ši privatumo politika yra skirta užtikrinti, kad Pardavėjas laikosi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

buhalterijos.lt internetinės parduotuvės privatumo politika numato pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo Taisyklės naudojantis buhalterijos.lt siūlomomis Paslaugomis. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Pirkėją bei jo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir buhalterijos.lt Paskyroms.

Internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar ją naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas apie save informaciją Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

Naudotojas (pirkėjas) gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie buhalterijos.lt elektroninės parduotuvės, taip pat neatlikęs registracijos.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS, TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI IR TIKSLAI

Informaciją, kuri yra renkama apie Naudotojus (pirkėjus), priklauso nuo Jums teikiamų mokymų ar paslaugų pobūdžio bei kokią informaciją pateikiate internetinėje parduotuvėje buhalterijos.lt pradedant naudotis paslaugomis ar registruojantis paskyroje. Jūsų asmens duomenys yra gaunami šiais būdais:

pateikiate Jūs (užpildydami ir pateikdami užklausos formą interneto svetainėje;
generuojami automatiškai, kiek tai numato galiojantys teisės aktai (lankantis interneto svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje arba naudojantis programėlėmis);
gaunami iš trečiųjų asmenų ir / ar viešai prieinamų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai.
Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus prisiregistravęs prie Pirkėjas ir jis yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą, tikslumą ir teisingumą.

Asmenys, norintys registruotis privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:

koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotą ir/ar papildytą duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
kreiptis į Pardavėjąelektroninio pašto adresu info@gintautecerniauske.com dėl Paskyros panaikinimo.
Pardavėjas renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

kai tvarkyti asmens duomenis Pardavėją įpareigoja galiojantys teisės aktai;
siekiant sudaryti ir / ar vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
Jūsų sutikimu;
dėl Pardavėjo teisėtų interesų, kai Jūsų privatūs interesai nėra svarbesni.
Pardavėjas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

Paslaugų teikimo, kliento mokumo įvertinimo ir kredito rizikos valdymo, pažeistų Pardavėjo teisių gynimo
Tinkamam paslaugų teikimui, paslaugų kokybės užtikrinimui.
Tiesioginės rinkodaros*.
*Jei Pirkėjas po Prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad jo nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios buhalterijos.lt ir Paskyros lange Paskyra, skyriuje Naujienlaiškių prenumeratos, turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio Bendras prenumeravimas, bei paspausti nuorodą Išsaugoti. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@buhalterijos.lt arba skambinti už duomenų apsaugą atsakingam asmeniui telefonu +37065611877 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių, telefono skambučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas, skambinimas telefonu nutraukiamas tik Pirkėjui aiškiai išvardinus el. pašto adresus ir/arba telefono numerius.

Pardavėjas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

duomenų tvarkytojams (paslaugų teikėjams), kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz. IT paslaugų teikėjai, auditoriai, reklamos agentūros, transporto paslaugų teikėjai ir pan.);
kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba kai tai yra būtina siekiant apsaugoti Pardavėjo teisėtus interesus (pvz. teismai, valdžios ir teisėsaugos institucijos ir pan.).
ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR SAUGOJIMO TVARKA
Naudotojas (pirkėjas) suteikia teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose buhalterijos.lt dokumentuose.

Pardavėjas saugo Naudotojų (pirkėjų) asmens duomenis tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Pirkėjų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Pardavėją saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo, bei Asmens duomenų apsaugos lygio atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie buhalterijos.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Naudotojas (pirkėjas), kurio asmens duomenis tvarko Pardavėjas, turi šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą;
susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
Visos nurodytos asmens duomenų subjektų teisės bus įgyvendintos prieš tai nustačius ir patikrinus asmens, kuris kreipiasi, tapatybę.

Pardavėjas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų asmens duomenų subjektų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei iškiltų klausimų dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų:

1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresas J.Karoso 21A, Klaipėda

2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@buhalterijos.lt iš savo elektroninio pašto adreso.

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Pirkėjui lankantis buhalterijos.lt, yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje, kurie padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų interneto svetainės ir elektroninės prekyvietės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Pardavėjo naudojami Slapukai savarankiškai neidentifikuoja konkretaus asmens. Duomenys surinkti slapukų pagalba daugiau susiję su konkretaus kompiuterio panaudojimu negu su konkrečiu interneto naudotoju, tačiau Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimo, naršyklėje pasirinkdami tam tikrus nustatymus. Visgi atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju Jūs negalėsite išnaudoti visų svetainės teikiamų funkcijų. Žemiau pateikiamas slapukų sąrašas.

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Slapuko galiojimo terminas Slapukas nesaugomas, jei nesutinkate
__cfduid Slapukas naudojamas vartotojų srauto nustatymui. 1 metai Ne
PHPSESSID Išlaiko vartotojo naršymo sesiją, visų užklausų metu. Naršymo metu Ne
UID Unikalus vartotojo ID vartotojui atpažinti    
_ga „Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t. 2 metai Taip
_gid 24 valandos Taip
@@History/@@scroll|# Anonimiškai renkama informacija apie vartotojų elgseną konkrečiame interneto puslapyje. Naršymo metu Ne
__utm.gif Google analytics kodas, kuris identifikuoja tik vartotojo kompiuterį ir naršyklę. Naršymo metu Ne
__utma Google analytics kodas, renkantis informaciją apie pirmą ir paskutinį vartotojo vizitą. 2 metai Ne
__utmb Google analytics kodas, registruojantis tikslų laiką, kuomet vartotojas naršė puslapyje. Naudojamas tikslaus laiko konkrečiame puslapyje nustatymui. Naršymo metu Ne
__utmc Google analytics kodas, registruojantis tikslų laiką, kuomet vartotojas išėjo iš puslapio. Naudojamas tikslaus laiko mūsų puslapyje nustatymui. Naršymo metu Ne
__utmz Google analytics kodas, registruojantis iš kur vartotojas atėjo į mūsų puslapį, koks paieškos variklis buvo naudotas, kokia nuoroda buvo paspausta ir koks paieškos terminas buvo panaudotas. 6 mėnesiai Ne
AWSALB Zopim chat naudojamas kodas 6 dienos Ne
collect Google analytics kodas, naudojamas siųsti duomenis apie vartotojo įrenginį ir jo veiksmus, seka vartotojo naudojamus įrenginius ir rinkodaros kanalus. Naršymo metu Ne
__zlcmid Zopim Chat kodas, išsaugo informaciją vartotojo naršymo būseną visų užklausų metu. 1 metai Ne
_hjIncludedInSample Šis kodas tiria, ar vartotojas turi būti registruotas tam tikroje statistinėje kategorijoje. Naršymo metu Ne
ads/conversion/# Šis kodas skirtas rodomų reklamų konversijai nustatyti Naršymo metu Ne
ads/ga-audiences Šis kodas naudojamas Google analytics, kuris pagal lankytojų elgseną  ir skirtas pritraukti lankytojus tapti vartotojais pagal Naršymo metu Ne
fr Facebook naudojamas kodas, skirtas pateikti reklaminius produktus iš trečiųjų šalių. Naršymo metu Ne
IDE Google DoubleClick kodas registruojantis lankytojų veiksmus peržiūrėjus ar paspaudus ant vienos iš parodytų reklamų tam, kad išmatuoti tokių reklaminių kampanijų efektyvumą ir toliau teikti personalizuotas tokio pobūdžio reklamas lankytojui. 1 metai Ne
test_cookie Šis kodas naudojamas nustatyti ar lankytojo naršyklė palaiko slapukus. Naršymo metu Ne
tr Facebook Pixel naudojamas kodas Naršymo metu Ne
zte# Išsaugo Zopim Chat ID prietaisui atpažinti tarp sesijų. Naršymo metu Ne

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, priklauso Pardavėjui, informacija yra saugoma autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.

Visi mokymai yra kaip intelektualinė nuosavybė priklausanti Gintautei Černiauskei ir neleidžiama kopijuoti.

Share This