Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas -Įsigalioja naujas  įstatymas kuris buvo priimtas 2022 m. birželio mėnesį. Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas yra ribojantis grynųjų pinigų atsiskaitymus. Šis įstatymas įsigaliota nuo 2022 metų lapkričio pirmos dienos, kuris traktuojamas kaip, jeigu jūs gavote pinigus 5000 ir daugiau, tai reiškia kad turėsite pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai per 10 dienų,  iš kur gavote ir kada juos gavote. Deklaraciją reikės pateikti per 10 dienų VMI (Valstybinei mokesčių inspekcijai). Tiketina, kad surinkta informacija bus naudojama tikrinti  fizinius ir juridinius asmenis, kas deklaravo, o kas nedeklaravo duomenis bei  kiek įmonių dirba grynaisiais pinigais ir taip toliau.  Valstybė nori mažinti šešėlinę ekonomiką Lietuvoje ir mes visi turime taikytis prie šio įstatymo. Rekomendacijos būtų – jeigu jūs turite įmonę galbūt būtų naudinga susiderinti su buhaltere, koks iš tikrųjų yra tas grynųjų pinigų likutis jūsų įmonėse ir kol įstatymas dar nėra įsigaliojęs galbūt jums būtų naudinga išimti tuos pinigus – galbūt išsimokėti dividendus arba galbūt atsiskaityti tiekėjams  ir taip toliau, kad grynųjų pinigų kiekis būtų kuo mažesnis dar prieš įsigaliojant įstatymui. Detalesnę informaciją  rasite  po šio video. Noriu palinkėti sėkmės Jūsų darbuose!

Cash settlement as of 1.1.2022 Lithuania

The Law on Restrictions on cash payments – The new law, which was adopted in June 2022, is in force. The Law on Restrictions on Cash Settlement is limited to cash settlements. This law comes into effect from the first day of November 2022, which is treated as if you received money 5,000 and more, it means you will have to notify the State Tax Inspectorate within 10 days from where you received and when you received them. The declaration will have to be submitted within 10 days of the VMI (State Tax Inspectorate). It is expected that the collected information will be used to check natural and legal persons who have declared and who did not declare the data and how many companies work in cash and so on. The state wants to reduce the shadow economy in Lithuania and we all have to apply this law. The recommendations would be – if you have a company, perhaps it would be useful to reconcile with bookkeeping, what really is the balance of cash in your companies and until the law is not yet in effect, perhaps it would be advantageous for you to take away that money – perhaps to discard dividends or possibly account for the suppliers and so continue to keep the amount of cash as much as possible before the law enters into force. Detailed information is available after this video. I want to wish you success in your work!

LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSISKAITYMŲ GRYNAISIAIS PINIGAIS RIBOJIMO ĮSTATYMAS

Share This