Pirkimų apskaitos dokumentų registravimas

Pirkimų apskaitos dokumentų registravimas apskaitoje, tai visos gaunamos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias įmonė perka prekes ir patiria išlaidas. Jos gali būti dviejų tipų:

  1. Pirkimų sąskaitos perkamos už grynus pinigus, tai yra apmokant sąskaitas iš karto (atsiskaitant už paslaugas/prekes);
  2. Pirkimų sąskaitos, kurios apmokamos vėliau pervedant pinigus per banką. Visos sąskaitos suvedamos į pirkimo sąskaitų registrą, iš kurio formuojame gaunamų išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą VMI. Esant poreikiui sudarome pirkimo sąskaitų registrą FR00671 formą reikalingą pateikti VMI. Pirkimų apskaitą reglamentuoja 11-asis verslo apskaitos standartas „Sąnaudos“.11 VAS 5 redakcija
Pardavimų apskaitos dokumentų registravimas

Pardavimų apskaitos dokumentų registravimas, tai visos įmonėje išrašomos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros. Pardavimų sąskaitas galite daryti patys ir galime išrašyti mes pagal Jūsų poreikį. Mėnesio pabaigoje sudaromas pardavimo saskaitu registras, kuriame suregistruoti visi įmonės pirkimai per mėnesį, pusmetį ar metus.  Jeigu įmonė privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai duomenis apie pardavimus, mes suformuojame  FR00672 formą ir pateikiame VMI. Pardavimų apskaitą reglamentuoja 10-asis verslo apskaitos standartas „Pajamos“ .10 VAS 5 redakcija

Ilgalaikio turto apskaita

Ilgalaikio turto apskaita, tai viso ilgalaikio turto apskaita, kuris nupirktas įmonėje. Jo apskaitą reglamentuoja 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“  12 VAS . Ilgalaikis turtas sudaro nupirkti pastatai, įrenginiai ir mašinos , mašinos (automobiliai), įranga ir kitas ilgalaikis turtas.

Trumpalaikio turto apskaita

Trumpalaikio turto apskaita, sudaro visas pirktas trumpalaikis turtas įmonėje, jį sudaro pirktos žaliavos, atsargos, prekės pirktos perparduoti, degalai ir kitas trumpalaikis turtas.  Trumpalaikio turto  apskaitą reglamentuoja 9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos“  9 VAS .

Mokėjimų ir įplaukų registravimas

Mokėjimų ir įplaukų registravimas. Jums pageidaujant mes paruošiame reikiamus mokėjimus tiekėjams, Valstybinei mokesčių inspekcijai, darbo užmokesčius ir juos importuosime į bankinę sistemą, kad Jums reikėtų tik patvirtinti pavedimą ir mažiau laiko skirtumėte nors ir mažiems darbeliams, kurie atitraukia nuo pagrindinės Jūsų veiklos.

Skolų apskaita, arba debitorių kreditorių apskaita

Skolų apskaita, arba debitorių kreditorių apskaita, tai yra apskaitomos pirkėjų skolos pagal pirminius dokumentus. Normatyvinėse klientų kortelėse saugoma visa būtina informacija apie juos. Bet kuriuo metu galima gauti informaciją apie pirkėjų skolas (būklę), jų likučius ir apyvartą. Kreditorių apskaitą sudaro apskaitomos skolos tiekėjams pagal pirminius dokumentus  Atsiskaitymai, Pardavimų apskaita,  Pirkimų apskaita,  Sandėlių apskaita,  Vidiniai judėjimai.

Banke atliktų finansinių operacijų apskaitą

Banke atliktų finansinių operacijų apskaitą sudaro visi įrašai, kurie atlikti  bankuose ar per bankines sitemas per tam tikrą laikotarpį.

Kasos dokumentų tvarkymas apima visų finansinių operacijų, kurios buvo atliktos grynais pinigais (visų grynųjų pinigų gavimų ir išmokėjimo iš kasos apskaita), tai yra kasos pajamų orderių registravimas, kasos pajamų kvitų ir kasos išlaidų orderių registravimas.

Darbo užmokesčio apskaičiavimas

Darbo užmokesčio apskaičiavimas, pagal  VAS (verslo apskaitos standartas) 31-asis verslo apskaitos standartas „Atlygis darbuotojui“ 31 VAS 3 redakcijaLietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Deklaracijų pateikimas Sodrai, VMI

Deklaracijų pateikimas Sodrai, VMI, Statistikai.  Deklaracijų pateikimas vyksta elektroniniu būdu, Jums nereikia niekur vaikščioti, pasirašyti ar nuolat baimintis, kad pavėluosite ar tiesiog pamiršite deklaruoti reikiamus mokesčius. Mokesčių administravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo Įstatymas,

PVM kodo registravimas/ PVM mokėtojo išregistravimas

PVM kodo registravimas/ PVM mokėtojo išregistravimas.PVM mokėtojais  gali tapti Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, privalo pateikti prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoju, kai:

  • Lietuvoje tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas ir bendra per metus (per paskutinius 12 mėnesių) gauto atlygio suma yra didesnė kaip 45 000 eurų;
  • tie patys asmenys (vieni ar kartu su kitais asmenimis) kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų jų kontroliuojamų juridinių asmenų ir jų pačių bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą, patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (per paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45 000 eurų sumą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 45 000 eurų sumą.

Užsienio valstybės asmenys (asmenys iš kitos valstybės narės ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju nuo pat ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų atlygio ribą), jeigu jis tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas (tiekimo vieta yra šalies teritorija), išskyrus atvejus, kai prekės ir/ar paslaugos nėra apmokestinamos PVM arba joms taikomas 0 % PVM tarifas.

Asmenys (Lietuvos Respublikos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą, ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema ir juridiniai asmenys, kurie nėra apmokestinamieji asmenys), kurie neprivalo būti ir (arba) nėra įregistruoti PVM mokėtojais, Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais buvo didesnė kaip 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais numatoma, kad tokių prekių vertė bus didesnė kaip 14 000 eurų.

Užsienio asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą, privalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu tiekiamų į Lietuvos Respubliką atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto kitoje valstybėje narėje) per praėjusius kalendorinius metus viršija arba einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 35 000 eurų.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 metais prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl nuotolinės prekybos atsiranda tuomet, kai atgabentų į Lietuvos Respubliką prekių vertė (neįskaitant PVM sumokėto kitoje valstybėje narėje) 2014 metais viršijo 36 203 eurų (t.y. 125 000 Lt) ar einamaisiais kalendoriniais metais, t.y. 2015 metais viršijo 35 000 eurų (akcizais apmokestinamų prekių tiekimo atveju ši riba netaikoma).

PVM mokėtojais gali būti registruojami tik Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys. Reglamentuoja šie įstatymai:

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;   Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 178 „Dėl įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių„.

Balanso paruošimas

Balanso paruošimas, tai veiklos ataskaitos paruošimas per nustatytą periodą. Jį sudaro balansas, pelno nuostolio ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Aiškinamasis raštas.

Balansas yra ruošiamas vadovaujantis šiais teisės aktais:

1-asis verslo apskaitos standartas „Finansinė atskaitomybė 1 VAS 6 redakcija,  2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas 2 VAS 11 redakcija , 3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita 3 VAS, 4-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 4 VAS , 5-asis verslo apskaitos standartas „Pinigų srautų ataskaita 5 VAS , 6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas 6 VAS , 7-asis verslo apskaitos standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ 7 VAS 

Share This