MB vadovas gali būti apmokestinamas dviem būdais

1.) Kai vadovas dirba pagal civilinę sutartį.

Kai vadovas yra Mažosios bendrijos narys ir vadovas, jis gali dirbti pagal civilinę sutartį. Tokiu atveju Sodrai mokesčių jis nemoka, ir šiai dienai nėra nustatyta sumos nuo kurios pradedama mokėti mokesčius sodrai, tai yra išmokų suma nėra ribojama.

 

2.) Kai vadovas yra samdomas darbuotojas.

Šiuo atveju MB vadovas dirba kaip samdomas vadovas ir jis nėra MB narys, Sodrai mokama nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio 26,3% į Sodros sąskaitą kodu 252 (kaip išmokos su darbo santykiais).

 

Plačiau apie tai galima skaityti

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas

10 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos

  1. Apdraustųjų asmenų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnyje, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip Vyriausybės patvirtintas minimalusis valandinis atlygis arba Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, perskaičiuota proporcingai dirbtam laikui, arba nuo pajamų, gautų iš sporto veiklos, atlikėjo veiklos, ir (ar) pajamų, gautų pagal autorines sutartis, ar kitokio atlygio, neatsižvelgiant į mokėjimo šaltinius, įskaitant (išskyrus pajamas ir atvejus, nustatytus šio įstatymo 11 straipsnyje):

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-139, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29843

1) apdraustajam asmeniui apskaičiuotą darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius (konkrečius valandinius tarifinius atlygius; mėnesines algas; padidintus, palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinius atlygius; darbo užmokestį už išsiruošimo į kelionę ir įsikūrimo naujoje vietovėje laiką; kitas darbo apmokėjimo formas; kitas su darbo santykiais susijusias išmokas), nustatytus Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, bet kokiu būdu draudėjo apskaičiuojamus apdraustajam už jo atliktą darbą;

2) apdraustajam asmeniui apskaičiuotą darbo užmokestį, kurį sudaro pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą, už dalyvavimą projektinėje veikloje, nustatyti Valstybės tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose šių išmokų mokėjimą;

3) apdraustajam asmeniui apskaičiuotą darbo užmokestį, nustatytą Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir Teisėjų atlyginimų įstatyme;

4) priedus ir išeitines išmokas, apskaičiuotus šio įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalyse nurodytiems asmenims;

5) apskaičiuotas kompensacijas už kasmetines, tikslines atostogas (išskyrus nėštumo ir gimdymo atostogas, tėvystės atostogas, atostogas vaikui prižiūrėti), apskaičiuotas pinigines kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas, už išmokas, mokamas pagal Darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalį, ar už prastovos laiką;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-139, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29843

 

6) premijas, pašalpas ir kitas išmokas;

7) atlygį, premijas, pašalpas ir kitas išmokas, mokamus kriminalinės veiklos slaptajam dalyviui, su kuriuo sudaryta rašytinė slapto bendradarbiavimo sutartis, kriminalinės žvalgybos subjektų pagrindinių institucijų vadovų nustatyta tvarka;

8) kompensacijas ir kitokias išmokas, gautas iš tarptautinės ar Europos Sąjungos institucijos arba užsienio valstybių institucijos, jeigu nuo jų nebuvo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, pagal kuriuos šios išmokos mokamos;

9) mažųjų bendrijų vadovams, kurie pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, apskaičiuotas pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą;

10) tantjemas;

11) atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete mokamą vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis.

 

Parengė Gintautė Černiauskė, +370 65611877, info@buhalterijos.lt

Share This