1.  Nuo 2016 m. liepos 1 d.  minimali mėnesinė alga (toliau ― MMA) padidinta iki 380 eurų, kuri galiojo ir 2016 m. spalio 1 d., todėl nuo  2017 m. didėja minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis iki 684 Eur (12 x 380×15 proc.).
  2. 2016 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo„, kurio nuostatų įsigaliojimas nustatytas 2 laikotarpiais:

Nuostatos, kurios taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas:

  1. Fiksuoto dydžio pajamų mokestį sumokėję ir prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai iki 4500 Eur per mokestinį laikotarpį gali parduoti prekes:
  • 1.1. prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims;
  • 1.2. individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams (tiek įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, tiek įregistravusiems prekybos veiklą su pažyma). Tačiau žemės ūkio ir maisto produktai negali būti perparduodami individualią prekybos veiklą (tiek įregistruotą, tiek su verslo liudijimu) vykdantiems asmenims.

Iki šių pakeitimų įsigijus prekybos verslo liudijimą nebuvo galima prekes parduoti juridiniam asmeniui bei kitam individualia prekybine veikla užsiimančiam gyventojui (tiek įsigijusiam prekybos verslo liudijimą, tiek įregistravusiam individualią prekybos veiklą su pažyma).

  1. Taip pat nustatyta, jog kai prekybos ir /ar gamybos, ir/ ar paslaugų verslo liudijimą (liudijimus) įsigijusio gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų prekių, suteiktų paslaugų gautos pajamos bei prekybos verslo liudijimą turinčio gyventojo iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos yra didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį), tai:

− pajamų dalis iki 4500 Eur apmokestinama pajamų mokesčiu, kai įsigyjant verslo liudijimą buvo iš anksto sumokėtas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

− pajamų dalis, viršijanti 4500 eurų sumą, apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma, pajamos, kurioms taikomas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas (t. y. taikant 5 proc., o laisvųjų profesijų veikloms − 15 proc. pajamų mokesčio tarifą).

Tuo atveju, kai verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gavo pajamų daugiau nei 4500 Eur, tai su įsigytuoju verslo liudijimu toliau jis gali teikti paslaugas bei parduoti prekes tik individualios prekybos veiklos nevykdantiems gyventojams.

Iki šių pakeitimų per mokestinį laikotarpį už suteiktas paslaugas ir/ar parduotas savos gamybos prekes gavus pajamų iš juridinių asmenų daugiau nei už 4500 Eur, buvo apmokestinamos visos (nuo 1 euro) iš juridinių asmenų gautos pajamos, kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos. Nebuvo atsižvelgiama į tai, kad už įsigytą verslo liudijimą, kurį įsigijus buvo galima už verslo liudijime nurodytu veiklos vykdymo laikotarpiu vykdomą veiklą gauti pajamų iš juridinių asmenų iki 4500 eurų, jau buvo sumokėtas fiksuotas pajamų mokestis.

  1. Nuo Nutarimo pakeitimo įsigaliojimo ( nuo 2016 -11-24):
  2. 1. Nutarimo pakeitimai:

1.1. Patikslinta Nutarimo nuostata dėl apribojimo parduoti prekes ar teikti paslaugas ta pačia veikla besiverčiantiems asmenims. Nutarimo pakeitime nustatyta, jog sumokėjus fiksuoto dydžio pajamų mokestį, įsigyjant verslo liudijimą, galima parduoti prekes ar savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu verslo liudijime nurodyta veiklos rūšis nėra viena iš veiklos, kuria verčiasi juridinis asmuo, rūšių. Iki pakeitimo buvo nustatytas apribojimas parduoti savos gamybos prekes ir teikti paslaugas juridiniams asmenims tik tuo atveju, kai veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint liudijimą, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių. Vadinasi, įsigaliojus pakeitimui, jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, vykdantis tokią pačią veiklą kaip ir įregistruota (nors faktiškai ir nevykdoma) juridinio asmens, parduos prekes ar teiks paslaugas, tai iš tokio juridinio asmens jo gautos pajamos nebus laikomos pajamomis, gautomis iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą.

1.2. Panaikintas draudimas įsigijus verslo liudijimą verstis licencijuojama veikla.

  1. Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių (toliau − Taisyklės) pakeitimai:

2.1. Taisyklių nuostatos dėl verslo liudijimų išdavimo papildytos nauju papunkčiu, jog verslo liudijimai išduodami „nuolatiniam Lietuvos gyventojui ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją elektroninėmis priemonėmis − prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.“

2.2. Panaikinta nuostata, jog teikiant prašymą dėl verslo liudijimo įsigijimo turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis įgytą tradicinio amatininko statusą.

2.3. Įteisinta nuostata dėl verslo liudijimo neišdavimo, kai gyventojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir numatyta, jog verslo liudijimas neišduodamas „jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, skolingas už praėjusį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir gyventojo skolos sumokėjimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui terminas nėra atidėtas arba yra atidėtas, tačiau jau suėjęs“. Vadinasi, jei gyventojas dėl skolos sumokėjimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra sudaręs įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sutartį, kurios terminas verslo liudijimo įsigijimo metu nėra suėjęs, jam gali būti išduodamas verslo liudijimas.

2.4. Patikslinta nuostata dėl pirmą kartą verslo liudijimus įsigyjančių gyventojų supažindinimo su jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Patikslinta, jog pirmą kartą verslo liudijimus įsigyjančius gyventojus Valstybinė mokesčių inspekcija „informuoja apie jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, teises, pareigas ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusią atsakomybę, pateikdama atmintinę (iki pakeitimo buvo nustatyta, jog tokiems gyventojams pasirašytinai turi būti įteikiami Nutarimo, Taisyklių kopijos ir atmintinė bei konkretus individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius).

Share This