Labdaros ir paramos mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2017 m.

  1. Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiras galimybė skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims, kurie šią gautą paramą privalės naudoti meno kūrybai. Gyventojai, pageidaujantys paremti paramos gavėjus ir (ar) politines partijas, turės pildyti naujos – 3 versijos – Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms FR0512 formą. Siekiant paremti meno kūrėjąPrašyme FR0512 reikės įrašyti Kultūros ministerijos jam  suteiktą identifikacinį numerį.

 

  1. Nuo 2017 m. sausio 1 d. juridiniams asmenims teikiamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos (o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos) bus laikomos parama, teikiama pagal LPĮ. Todėl, juridiniai vienetai, t. y. paramos gavėjai, nuo 2017 m. sausio 1 d. šios gautos paramos panaudojimo duomenis turės pateikti ataskaitos FR0478 formoje, kuri teikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d., t. y. iki 2018 m. gegužės 15 d.

 

  1. Nuo 2016 m. spalio 18 d. LPĮ įtvirtinta taisyklė, neleidžianti valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms, kuriose valstybei ir/ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, remti, t. y. teikti paramos, savo akcininkams ir su jais susijusiems kitiems juridiniams asmenims, išskyrus veikiančius švietimo, kultūros, sporto bei socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros srityse.

 

  1. Nuo 2016 m. lapkričio 18 d. LPĮ įtvirtinta, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina paramos gavėjo statusą, kai juridiniam asmeniui, turinčiam paramos gavėjo statusą, inicijuojamas likvidavimas Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nustatyta tvarka arba kai toks juridinis asmuo turi likviduojamo, bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens statusą, taip pat, kai pasibaigia juridinio asmens pertvarkymo procedūros.

 

  1. VMI prie FM parengė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. VA-137 Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Įsakymas), galiojantį nuo 2017 m. sausio 1 d., kuriuo patvirtinto: 
  • Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą;
  • Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašą;
  • Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą;
  • Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašą.
Share This