GARANTINIO FONDO ĮMOKAS  mokamos ne į VMI sąskaitą,  o į SODROS sąskaitą nuo 2017 m. sausio 01 dienos.

Sodra“ pradeda administruoti garantinio fondo įmokas, priskaičiuotas už laikotarpį Į Garantinį fondą 0,2 proc. dydžio įmokos bus skaičiuojamos nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo (VSDVSDValstybinis socialinis draudimas) įmokos. Įmokos bus skaičiuojamos tik nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų, t.y. nebus skaičiuojamos nuo pajamų pagal autorines sutartis, pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos, nuo atlygio už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete mokamų vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, mažųjų bendrijų vadovų atlygio.

Garantinio fondo įmokos skaičiuojamos ir mokamos tais pačiais terminais, įmokų kodais, informacija apie apdraustuosius teikiama tokiomis pačiomis formomis kaip ir VSD įmokos.

Garantinio fondo įmokų už apdraustuosius nemokės Lietuvos bankas, biudžetinės įstaigos, politinės partijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nes šiems apdraustiesiems nėra numatytos šio fondo išmokos.

 Į VMI  biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas įmokos Į Garantinį fondą (įmokos kodu 1961) turi būti mokamos tik už ataskaitinius laikotarpius iki 2016-12-31.

PRANEŠIMŲ FORMOS:

Nuo 2017-01-01 keičiasi 1-SD1-SDSodrai teikiamas pranešimas (pranešimas apie valstybinio socialinio draudimo pradžią), kuriuo Sodra informuojama apie naujai priimtą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei viena darbo diena iki darbuotojui pradedant dirbti., 2-SD2-SDSodrai teikiamas pranešimas (apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą), kuriuo Sodra informuojama apie atleistą darbuotoją. Pranešimą reikia pateikti ne vėliau nei trys darbo dienos po darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju., 9-SD9-SDDarbdavio teikiamas pranešimas Sodrai apie suteiktas/atšauktas vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas. Teikiama per tris darbo dienas nuo atostogų siuteikimo arba atšaukimo., 12-SD12-SDSodrai teikiamas pranešimas apie apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nedraudiminius laikotarpius (laikotarpius, kuomet už darbuotojus nemokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, pavyzdžiui neapmokamų atostogų metu). Teikti per tris darbo dienas nuo nedraudiminio laikotarpio pradžios arba pabaigos (pvz. pravaikšta, nušalinimas)., 13-SD13-SDSodrai teikiamas pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, taip pat apie asmenis, gaunančius pajamas iš sporto ir atlikėjo veiklos bei jiems priskaičiuotas Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas teikiamas tą pačią dieną, kai atsiskaitoma su asmeniu., NP-SDNP-SDDarbdavio Sodrai teikiamas pranešimas. Dėl pašalpos skyrimo darbuotojui (ligos, motinystės ir pan.), SAMSAMKiekvieną mėnesį Sodrai teikiamas pranešimas apie darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus bei Valstybinio socialinio draudimo įmokas. Pranešimas už einamąjį mėnesį teikiamas iki kito mėnesio 15 dienos. pranešimų bei PTPTPrašymas teikiamas Sodrai dėl apdraustųjų (darbuotojų) duomenų tikslinimo. el. prašymo formų versijos.

Draudėjams, privalantiems mokėti įmokas į garantinį fondą, nuo 2017-01-01 teikiant 1-SD, 2-SD, SAM pranešimus prie draudėjo tarifo (P1 laukelis) reikia prisumuoti 0,2 % dydžio įmokas į garantinį fondą.

 Pvz. draudėjo tarifas  30,98 % +0,2 %  = 31,18 %. Bendras draudėjo ir apdraustojo tarifas 39,98 % + 0,2% = 40,18 %.

 

TANTJEMŲ IR ATLYGIO UŽ VEIKLĄ STEBĖTOJŲ TARYBOJE (VALDYBOJE) AR PASKOLŲ KOMITETE IŠMOKĖJIMAS:

VSD įmokos bus skaičiuojamos nuo: tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis. Šios įmokos turi būti sumokėtos iki kito mėnesio 15 dienos. Įmokų kodas 252. Atkreipiame dėmesį, kad įmokų tarifas, skaičiuojant VSD įmokas nuo tantjemų –  26,3 proc. (28,3 proc., jeigu, moka papildomas pensijų įmokas savo lėšomis). Tantjemų apskaičiavimas pateikiamas 13-SD formoje.

 

ĮMOKOS NESKAIČIUOJAMOS:

Įmokos neskaičiuojamos nuo darbuotojų naudai draudėjo mokamų draudimo įmokų už papildomąjį (savanoriškąjį) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, kai jos per mokestinį laikotarpį neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų.

Share This